คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Faculty of Business Administration ข่าว & กิจกรรม รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเชียงรายและบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเชียงรายและบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเชียงรายและบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่