วิทยาลัยเชียงราย

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา

ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา
หน่วยงาน วิทยาลัยเชียงราย
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์ 1. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2. เป็นบุคคลมีความขยันและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
3. มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
2. มีสัญชาติไทย
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
5. ไม่เคยอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีความของศาล หรืออยู่อยู่ในการะบวนการสืบสวนของทางราชการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปวส.หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. เป็นบุคคลมีความขยันและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
หน้าที่รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
1. รวบรวมโครงการด้านกิจการนักศึกษาเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านกิจการนักศึกษา
2. รวบรวมโครงการ ด้านกิจการนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา และจัดทำโครงการด้านกิจการนักศึกษาตามแผนฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนและดำเนินการ
3. ติดตามและรวบรวมสรุปและประเมินผลโครงการ และจัดทำสรุป หรือรายงานการประเมินผลแผนงาน/โครงการด้านกิจการนักศึกษา แล้วนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
4. ให้คำแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติและการดำเนินโครงการของสโมสรนักศึกษา
5..ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารสมัครงาน หลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง (จากโรงพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง) จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
9. สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
เปิดรับสมัคร 2563