วิทยาลัยเชียงราย

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา

รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
หน่วยงาน วิทยาลัยเชียงราย
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโทด้านบริหารงานบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาพิเศษ
หน้าที่รับผิดชอบ 1.ดูแลบริหารจัดการ สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ และการบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
2.ดุแลสวัสดิการ และประกันสังคม บันทึกเวลาการทำงาน ขาด ลา มาสาย
3.จัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล และจัดทำ Job Description ของพนักงาน
4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารสมัครงาน หลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง (จากโรงพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง) จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
9. สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
11. แฟ้มข้อมูลประวัติส่วนบุคคล (Port Folio หรือ Resume)
อื่นๆ 2565
เปิดรับสมัคร 2565