วิทยาลัยเชียงราย

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา

ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง พนักงานขับรถ
หน่วยงาน วิทยาลัยเชียงราย
จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตรา
ประสบการณ์ 1..มีใบขับขี่รถยนต์
2.หากมีใบขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 (n2) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
3.มีความตรงต่อเวลา
4.มีความสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานขับรถ
1. มีอายุระหว่าง 25 – 60 ปี
2.มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความตรงต่อเวลา
มีความสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจ หรือโรคสังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์)
3. เป็นเพศชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึง
ปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (หากมีใบขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 (n2) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
5.ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่
คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ
7. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี
8. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้เป็นอย่างดี
9. ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่สภาพที่ใช้งานอย่างปลอดภัย และทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
เอกสารสมัครงาน หลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง (จากโรงพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง) จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
9. สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
อื่นๆ 2565
เปิดรับสมัคร 2566