วิทยาลัยเชียงราย

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา

ด่วน! รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน ด่วน! รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย
หน่วยงาน วิทยาลัยเชียงราย
จำนวนที่รับสมัคร 5 อัตรา
วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ผ่านการอบรม หลักสูตรรักษาความปลอดภัยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.อายุไม่เกิน 50 ปี
3.มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
4.หากมีการอบรมหลักสูตรของการปัองกันบรรเทาสาธารณภัย ให้แนบมาด้วย
เอกสารสมัครงาน 1.ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
2.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประจำประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง (จากโรงพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ) จำนวน 1 ฉบับ
7.หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
8.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
9.สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
10.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
11.แฟ้มข้อมูลประวัติส่วนบุคคล (Port Folio หรือ Resume)