วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในระบบตรง รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในระบบตรง รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเชียงราย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในระบบรับตรง รอบที่ 3 / 2562

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

 

ที่

รหัสผู้เข้าสอบ

ชื่อ – นามสกุล

คณะที่สมัคร

1

พย.001

นางสาวอัจฉรา              ไกลถิ่น

พยาบาลศาสตร์

2

พย.002

นางสาววนิดา                ไชยพรม

พยาบาลศาสตร์

3

พย.003

นางสาวเนตรชนก         อุ่นละชัย

พยาบาลศาสตร์

4

พย.004

นางสาวโกมล                อุปจักร

พยาบาลศาสตร์

5

พย.005

นงสาวธิดาเดือน            คำเงิน

พยาบาลศาสตร์

6

พย.006

นายวีรภัทร                    สอนอาจ  

พยาบาลศาสตร์

7

พย.007

นางสาววรัญญา             ดวงเอ้ย

พยาบาลศาสตร์

8

พย.008

นางสาวณัฏฐณิชา          จิตรไมตรี

พยาบาลศาสตร์

9

พย.009

นางสาวกชกร                แก่นสาร

พยาบาลศาสตร์

10

พย.010

นางสาวสุพรทิพย์           เชียงแทน

พยาบาลศาสตร์

11

พย.011

นางสาวรุ้งตะวัน             คุ้มแสง

พยาบาลศาสตร์

12

พย.012

นางสาววรภรณ์              คำต๊ะ

พยาบาลศาสตร์

13

พย.013

นางสาวกุลสินีย์              วงศ์ชัย

พยาบาลศาสตร์

14

พย.014

นางสาวแพรวทอง          วงศ์ชัย

พยาบาลศาสตร์

15

พย.015

นางสาวไพลิน                 ใจผัดคำ

พยาบาลศาสตร์

16

พย.016

นางสาวรัชดาพร            เผ่าคำ

พยาบาลศาสตร์

17

พย.017

นางสาวสรชา                มาถา

พยาบาลศาสตร์

18

พย.018

นางสาวพนิดา                เจนสาม

พยาบาลศาสตร์

19

พย.019

นางสาวสิริยากร            กระเบื้องเก่า

พยาบาลศาสตร์

20

พย.020

นางสาวณัฐณิชา            ปัญญาวัย

พยาบาลศาสตร์

21

พย.021

นางสาวสุมารินทร์         มะโนปิง

พยาบาลศาสตร์

22

พย.022

นางสาวอนิวัติ                 สิงห์คำปั๋น

พยาบาลศาสตร์

23

พย.023

นางสาวปภัสรา               นารักษ์

พยาบาลศาสตร์

24

พย.024

นางสาวนริศรา                ทาโน

พยาบาลศาสตร์

25

พย.025

นางสาวจิรรัตน์                ดวงพันธ์

พยาบาลศาสตร์

26

พย.026

นางสาวอนันตญา            ตาทิพย์

พยาบาลศาสตร์

27

พย.027

นางสาวศิรดา                   สมใจไพรฤกษ์

พยาบาลศาสตร์

28

พย.028

นางสาวชนธิดา                ผาแก้ว

พยาบาลศาสตร์

29

พย.029

นางสาวธนิฏฐา                บุญทาตัน

พยาบาลศาสตร์

30

พย.030

นางสาวกัญญารัตน์          วงค์ษา

พยาบาลศาสตร์

31

พย.031

นางสาววันดี                     แซ่ซ้ง

พยาบาลศาสตร์

32

พย.032

นางสาววรพิชญ์ชา            ทิพคำ

พยาบาลศาสตร์

33

พย.033

นางสาวธัญลักษณ์              ยมนวกุล

พยาบาลศาสตร์

34

พย.034

นางสาวสุธิมา                     เผ่าตัน

พยาบาลศาสตร์

35

พย.035

นางสาวสวรี                      พลเศษ

พยาบาลศาสตร์

36

พย.036

นายอนุวัฒน์                      โพธิ์ปาน

พยาบาลศาสตร์

37

พย.037

นางสาวบุรัสกร                 นิยมไพรพนาวัลย์

พยาบาลศาสตร์

 

38

พย.038

นางสาวพัชรนันท์             มาสุข

พยาบาลศาสตร์

39

พย.039

นางสาวอริสรา                 ช่อลำเจียก

พยาบาลศาสตร์

40

พย.040

นางสาววรินดา                 เมืองมูล

พยาบาลศาสตร์

41

พย.041

นางสาวนวพร                  โสหา

พยาบาลศาสตร์

 

*** ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ***