วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม วิทยาลัยเชียงราย ขอแสดงความยินดี

วิทยาลัยเชียงราย ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี
กับอาจารย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยเชียงราย
 เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” มา ณ โอกาสนี้