วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘ วิทยาลัยเชียงราย

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘ วิทยาลัยเชียงราย

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘

วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร  ครั้งที่ ๘ ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

และประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓  

 วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔   ณ ห้องประชุมชั้น ๖  อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเชียงราย

 

 

การฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่

วันพุธที่  ๓๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

การฝึกซ้อมรวม
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น ผู้เข้ารับประสาทปริญญาบัตร รายงานตัว  ณ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

 การฝึกซ้อมใหญ่
๑๓.๐๐ –  ๑๔.๐๐ น. ผู้เข้ารับประสาทปริญญาบัตรถ่ายรูปหมู่

 

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร 

๑.แบบตอบรับพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘     

 

http://www.crc.ac.th/assets/uploads/ckeditor/files/acknowledgement.pdf

๒.กำหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของผู้เข้ารับประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘      

 

http://www.crc.ac.th/assets/uploads/ckeditor/files/schedulenew.pdf

 

๓.ใบแจ้งชำระเงินพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘ 

http://www.crc.ac.th/assets/uploads/ckeditor/files/payment.pdf