วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม โครงการนักศึกษาคุณธรรมนำพาวิชาชีพ ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ในการประกวดผลงานการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล

โครงการนักศึกษาคุณธรรมนำพาวิชาชีพ ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ในการประกวดผลงานการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

คณะกรรมการศูนย์จริยธรรม ฯ ของสภาการพยาบาล พิจารณาคัดเลือกผลงานเรื่อง " โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "โครงการนักศึกษาคุณธรรมนำพาวิชาชีพ ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ในการประกวดผลงานการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล และนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ " สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัย " 35 ปี สภาการพยาบาล วันพุธ 2 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารนครินทรศรี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี