วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม กำหนดการสอบคัดเลือกระบบรับตรง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 / 2562 วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

กำหนดการสอบคัดเลือกระบบรับตรง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 / 2562 วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

วิทยาลัยเชียงราย

กำหนดการสอบคัดเลือกระบบรับตรง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 / ปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

วัน-เดือน-ปี เวลา กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 61

08.00 น.

08.20 น.

08.30 - 09.00 น.

09.00 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.

13.00 - 16.00 น.

- นักศึกษารับบัตรเข้าห้องสอบ

- นักศึกษา / ผู้ปกครองเข้าห้องสอบ

- อธิการบดีพบนักศึกษา และ ผู้ปกครอง

- สอบข้อเขียน

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

- สอบสัมภาษณ์

- หน้าห้องสอบ

 

 

 

 

- ห้องพักอาจารย์

- อาคารตึกสาธารณสุข

 

 

 

 

- อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 61

08.30 น.

- ประกาศผลสอบ

- www.crc.ac.th

- สำนักอธิการบดี

 

วันจันทร์ที่ 3 - วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 61

 

08.00 - 16.00 น.

- ผู้สอบผ่าน คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์,

คณะแพทย์ตะวันออก

1. ส่งผลการตรวจร่างกายที่เป็นปกติ ที่สำนักอธิการบดี

คณะพยาบาลศาสตร์ ต้องตรวจที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ -เคราะห์ (ตึกเหลือง ) เท่านั้น

2. จ่ายค่ายืนยันสิทธิ์

คณะพยาบาลศาสตร์ 30,000 บาท คณะแพทย์ตะวันออก 20,000 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5,000 บาท

คณะบริหารธุรกิจ 5,000 บาท

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5,000 บาท

ป. ผู้ช่วยพยาบาล 2,000 บาท

CP ALL พรีเมี่ยม 1,500 บาท

ตรวจสุขภาพที่ตึกเหลืองอยู่ในศาลากลาง จังหวัดเชียงราย

หลังที่ 1 ติดสถานีตำรวจเมืองเชียงราย

 

1. ส่งเอกสารด้วยตนเองที่วิทยาลัยเชียงราย

2. ส่งทางไปรษณีย์

โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย

สาขา ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย

ชื่อบัญชี วิทยาลัยเชียงราย

เลขที่ 539-0-06136-5

 

วิทยาลัยเชียงราย 199 หมู่ 6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-170331 - 3