วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในระบบตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในระบบตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเชียงราย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในระบบรับตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561


คณะพยาบาลศาสตร์

 

ลำดับที่ รหัสผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล คณะที่สมัคร
1 พย.001 นายปฏิพล อนวัช พยาบาลศาสตร์
2 พย.002 นายสุรเชษฐ จิตเย็น พยาบาลศาสตร์
3 พย.003 นางสาวเอมมิกา วงษา พยาบาลศาสตร์
4 พย.004 นางสาววรินรดา เชื้อการิน พยาบาลศาสตร์
5 พย.005 นางสาวกสิณา ปี่สมโภชน์ พยาบาลศาสตร์
6 พย.006 นางสาวจิราพร เมทา พยาบาลศาสตร์
7 พย.007 นางสาวอัจฉรา ยองจา พยาบาลศาสตร์
8 พย.008 นางสาวอรัญญา สุทธะ พยาบาลศาสตร์
9 พย.009 นางสาวกุลณัฐน์ จักรใจวงศ์ พยาบาลศาสตร์
10 พย.010 นางสาวธัญญาเรศ ณ กาวงศ์ พยาบาลศาสตร์
11 พย.011 นายเจนรินท์ เงินทอง พยาบาลศาสตร์
12 พย.012 นางสาวศิราณี ปรัชญาปัญญาวงศ์ พยาบาลศาสตร์
13 พย.013 นางสาวปิยะวดี สมศรี พยาบาลศาสตร์
14 พย.014 นางสาวศิริภรณ์ สมศรี พยาบาลศาสตร์
15 พย.015 นางสาวปรายฟ้า มาหมื่น พยาบาลศาสตร์
16 พย.016 นางสาวณิชากร ศรีนวล พยาบาลศาสตร์
17 พย.017 นางสาวธนัชญา วัชรการุณย์ พยาบาลศาสตร์
18 พย.018 นางสาวศศิมา จะโต พยาบาลศาสตร์
19 พย.019 นางสาวสุนันทา อ่วมสุวรรณ พยาบาลศาสตร์
20 พย.020 นางสาวสาวดี กันทะขู้ พยาบาลศาสตร์
21 พย.021 นางสาวภัทรีภรณ์ โรจนธีรษา พยาบาลศาสตร์
22 พย.022 นางสาวนรีรัตน์ เมืองใจ พยาบาลศาสตร์
23 พย.023 นางสาวอนงค์นาท ใจกว้าง พยาบาลศาสตร์
24 พย.024 นางสาวชณาการณ์ บุตรมาลา พยาบาลศาสตร์
25 พย.025 นางสาวรสนันท์ บัวหลวง พยาบาลศาสตร์
26 พย.026 นางสาวปภาวรินทร์ เครือโย พยาบาลศาสตร์
27 พย.027 นางสาววิชุดา กมลวรรณหงส์ พยาบาลศาสตร์
28 พย.028 นางสาวกรรวี ส่งศรี พยาบาลศาสตร์
29 พย.029 นางสาวเพียงฟ้า พรมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
30 พย.030 นางสาวสุพรรษา พงษ์ศักดิ์ พยาบาลศาสตร์
31 พย.031 นางสาวศศิวิมล รินไธสงค์ พยาบาลศาสตร์
32 พย.032 นางสาวญาณัจฉรา ไชยวุฒิ พยาบาลศาสตร์
33 พย.033 นางสาวภาวิดา คุมใจ พยาบาลศาสตร์
34 พย.034 นางสาวปรียา ราดพลแสน พยาบาลศาสตร์
35 พย.035 นางสาวพิชญธิดา ต๊ะต้องใจ พยาบาลศาสตร์
36 พย.036 นายสัตกมล เสมอจิตต์ พยาบาลศาสตร์
37 พย.037 นางสาวฐิติชญา บัญชา พยาบาลศาสตร์
38 พย.038 นางสาวจุฑามาศ มูลชัยลังกา พยาบาลศาสตร์
39 พย.039 นางสาวสร้อยนภา พลสุภรณ์ พยาบาลศาสตร์
40 พย.040 นางสาวดวงดาวฤดี จอดนอก พยาบาลศาสตร์
41 พย.041 นางสาวดาวเด่นนภา จอดนอก พยาบาลศาสตร์
42 พย.042 นางสาวหทัยกานต์ บัวนาค พยาบาลศาสตร์
43 พย.043 นางสาวกิตติวรา จันต๊ะคาด พยาบาลศาสตร์
44 พย.044 นางสาวกนิษฐา พิลัยหล้า พยาบาลศาสตร์
45 พย.045 นายนิพพิชฌน์ ตามยุทธ พยาบาลศาสตร์
46 พย.046 นางสาวกัญญาณัฐ ยศประเสริฐ พยาบาลศาสตร์
47 พย.047 นางสาวณัชชา อุ่นเรือน พยาบาลศาสตร์
48 พย.048 นางสาวเจนจิรา วงค์ประกายเพชร พยาบาลศาสตร์
49 พย.049 นางสาวรุ้งไพลิน บุญมาตย์ พยาบาลศาสตร์
50 พย.050 นางสาวบุญสิตา บุญเพ็ง พยาบาลศาสตร์
51 พย.051 นางสาวกมลลักษณ์ มาลาทอง พยาบาลศาสตร์
52 พย.052 นางสาวธนาวรรณ ใจคำ พยาบาลศาสตร์