วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม พิธีประทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

พิธีประทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงราย 

ในการนี้ ได้ประทานพระโอวาทแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ที่จะนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษา จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร อดทนหนักแน่น และศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลาและสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้บริการสุขภาพอย่างได้ดีมีประสิทธิภาพ