วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม คณวิศวกรรมศาสตร์ตอบสนองนโยบายส่งเสริมทุนพัฒนามนุษย์เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ

คณวิศวกรรมศาสตร์ตอบสนองนโยบายส่งเสริมทุนพัฒนามนุษย์เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ป้อนกำลังคนในสายที่เป็นความต้องการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และวิชาชีพสาขาขาดแคลนให้ตลาดแรงงาน โดยเมื่อเรียนจบแล้วจะได้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษไม่เกิน 0.5% ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้น 30-50%

คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 4 ปี

มี 2 สาขา คือ 1.วิศวกรรมเครื่องกล 2.วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์) และสายอาชีพ (ปวช. และ ปวส.)

เปิดรับนักศึกษาที่จบสายอาชีพระดับ ปวส. (ทุกสาขา)ที่ต้องการเป็นวิศวกร สามารถเรียนในหลักสูตร (เทียบโอน) เรียนเฉพาะอาทิตย์ (ใช้เวลาจบหลักสูตรเพียง 3 ปี )

เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิตรงสายงาน (วศ.บ.) ทุกสาขา นักศึกษาสามารถเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ (กว.)ได้ สำหรับสาขาเครื่องกล และสาขาไฟฟ้า

----------------

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง:
1. สมัครออนไลน์ http://www.crc.ac.th/th/admission/admission-course
2. สมัครด้วยตนเอง ที่ วิทยาลัยเชียงราย

นักศึกษาสามารถสมัคร และยื่นคะแนน GPA สอบสัมภาษณ์ได้ทันที
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563
สมัครได้ทุกวัน-เวลาราชการ 08.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)