วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม รับสมัคร ตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 1 อัตรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด 1 อัตรา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 1 อัตรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด 1 อัตรา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา