วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561

ณ หอประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเชียงราย

          คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562  โดยมี อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย  คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ และผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561