วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา


วันแรกการเพิกถอน

โดยบันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ไม่ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต

19 พ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 

วันแรกการเพิกถอน  โดยบันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ไม่ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต