วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา


วันสอบปลายภาค

วันจันทร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

21 ต.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562