วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา


วันสอบปลายภาค

วันจันทร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2562

21 ต.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันจันทร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2562

วันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562