วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา


ส่งข้อสอบปลายภาค

30 ก.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันสุดท้ายการส่งข้อสอบปลายภาค