วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา

วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา

23 ก.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา  โดยบันทึกสัญลักษณ์ "W"  และไม่ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต