วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา


วันแรกการเพิกถอน

29 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันแรกขอการเพิกถอน โดยบันทึกสัญลักษณ์ "W" และไม่ได้รับคืนค่าหน่วยกิต