วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า

วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า

15 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า วันสุดท้ายการเพิ่ม / การเพิกถอน / การเปลี่ยนกลุ่มวิชา

โดยไม่บันทึกสัญลักษณ์ " W " และได้รับคืนค่าหน่วยกิต