วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา วันแรกของการเพิ่ม /การเพิกถอน/การเปลี่ยนกลุ่มวิชา

วันแรกของการเพิ่ม /การเพิกถอน/การเปลี่ยนกลุ่มวิชา

8 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันแรกของการเพิ่ม/ การเพิกถอน / การเปลี่ยนกลุ่มวิชา โดยไม่บันทึกสัญลักษณ์ "W" และได้รับคืนค่าหน่วยกิต