วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปที่ 2-5 ขำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562

นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปที่ 2-5 ขำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันที่ 1 กค - 5 กค 62

1 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.