วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา ลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/2562

ลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/2562

นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีที่ 2-4 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562

26 มิ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.