วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา


วันปิดภาคการศึกษา

3 มิ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.