วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา


วันสอบปลายภาค

27 พ.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.