วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา

วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา

โดยบันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ไม่ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต

13 พ.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.