<xmp> <body> </xmp>

ปรัชญา                        ความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม

ความรู้ 4 ประการ           รู้วิชาการเลิศ รู้จักตนเอง รู้จักสังคม รู้จักรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คุณธรรม 7 ประการ        วินัย ขยัน อดทน เสียสละ รักงาน ซื่อสัตย์ กตัญญู
นำสังคม                      การนำความรู้และคุณธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาสังคม
                                    อันเป็นสังคมที่พึงประสงค์ ในยุคโลกาภิวัฒน์

ปณิธาน
          ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรม ชำนาญการในวิชาชีพและคุณลักษณะที่เป็นสากล

วิสัยทัศน์
          การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรม ทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของสังคม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน ภายในปี 2561

อัตลักษณ์
          บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ 4 ประการ และคุณธรรม 7 ประการ

เอกลักษณ์
          มีการผลิตบัณฑิตดีเด่นในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและมีกายภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
          1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีคุณธรรม ความเป็นสากลและมีสำนึกรักแผ่นดิน
          2. สร้างงานวิจัย เผยแพร่ความรู้ และให้บริการวิชาการในสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
              และเทคโนโลยีในท้องถิ่น ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน
          3. ส่งเสริมค่านิยมในการเชิดชูคนดี รับผิดชอบต่อสังคมและการปกครองแบบธรรมาภิบาล
          4. ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมล้านนาให้มั่นคงและยั่งยืน

เป้าประสงค์
          1. การบริหารและการพัฒนาสถาบัน มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
          2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงกับความต้องการของสังคม
          3. เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
          4. การบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
          5. มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          6. มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          7. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ เป็นแบบอย่างที่ดีและเอื้อต่อการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม
              และนำสังคม ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของสถาบัน