วิทยาลัยเชียงราย

Work with Us

About Us Work with Us

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์

Job Application Form
Job Title รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์
Department Chiangrai College
Positions 1 Positions
Education จบการศึกษารดับปริญญาตรี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
Experience ประสบการณ์ 1-2 ปี และ ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่
Qualifications คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 มีสัญชาติไทย
2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3 ไม่จำกัดเพศ
4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
6 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
8. ไม่เคยอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีความของศาล หรืออยู่อยู่ในการะบวนการสืบสวนของทางราชการ
9 ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือติดยาเสพติดชนิดให้โทษ หรือป่วยในระยะที่แพทย์ให้ความเห็นว่าไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ประกาศรับสมัคร
Responsibilities สามารถใช้โปรแกรมด้านออกแบบสื่อกราฟิก Adobe Photoshop Adobe Illustrator เป็นต้น
- มีความรับผิดชอบ และวางแผนการทำงานได้
- สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้
- สามารถถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอและตัดต่อวีดีทัศน์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Required Documents หลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง (จากโรงพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง) จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
9. สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
11. แฟ้มข้อมูลประวัติส่วนบุคคล (Port Folio หรือ Resume)
Others 2564