วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งจัดทำโครงการถวายความรู้ แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งจัดทำโครงการถวายความรู้ แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

Faculty of Nursing Chiangrai College

วันที่ 3 มีนาคม 2566  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นวิทยากร หัวข้อเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งจัดทำโครงการถวายความรู้ แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 100 รูป วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพในกลุ่มพระสงฆ์ สามเณร โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจในทักษะการดูแลสุขภาพอนามัย ตามหลักพระธรรมวินัย รวมถึงให้คำแนะนำในการดูแลพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดและชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ณ อาคารห้องประชุม วัดศรีบุญเรือง