วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการโดยใช้รายวิชาภาคปฏิบัติ

ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการโดยใช้รายวิชาภาคปฏิบัติ

Faculty of Nursing Chiangrai College

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย  ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ 

เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการโดยใช้รายวิชาภาคปฏิบัติ (KM)

ในวันพุธที่ 14  ธันวาคม  2565  ณ ห้อง 9101 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย  เวลา 12.30-17.15 น.