วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเชียงราย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเชียงราย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๒