วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต