วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities แจ้งกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘ วิทยาลัยเชียงราย

แจ้งกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘ วิทยาลัยเชียงราย

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘

วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร  ครั้งที่ ๘ ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

และประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓  

 วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔   ณ ห้องประชุมชั้น ๖  อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเชียงราย

 

การฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่

กำหนดการวันฝึกซ้อมและฝึกซ้อมใหญ่

วันพัฤหัสบดีที่  ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  • การฝึกซ้อมรวม

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น ผู้เข้ารับประสาทปริญญาบัตร รายงานตัว  ณ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

  •  การฝึกซ้อมใหญ่

๑๓.๐๐ –  ๑๔.๐๐ น. ผู้เข้ารับประสาทปริญญาบัตรถ่ายรูปหมู่

๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น .ผู้เข้ารับประสาทปริญญาบัตรฝึกซ้อมใหญ่ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

 ขั้นตอนการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร 

๑.แบบตอบรับพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘     http://www.crc.ac.th/assets/uploads/ckeditor/files/receipt.pdf

๒.กำหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของผู้เข้ารับประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘      http://www.crc.ac.th/assets/uploads/ckeditor/files/schedule.pdf

๓.ใบแจ้งชำระเงินพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘ http://www.crc.ac.th/assets/uploads/ckeditor/files/payment.pdf